خمیر الماسه

Lapping Paste

Lapping Paste. خمیر لپینگ, خمیر الماسه
خمیر الماسه مناسب برای صاف و صیقل دادن سطح قطعات حساس فلزی بوده که در ساخت آن از سیلیکون کارباید در اندازه های مختلف استفاده شده است.
کاربردهای خمیر Lapping:
– Valve Seats
– Mechanical Seal Faces & Spacers
– Shaft Surface/ Bearing Races / machine ways
– Sharpening of shear-type cutters
– Cleans surfaces & removes metal