اسپری های تست و بازرسی

Non Destructive Testing Spray-NDT Testing

NDT Spray, Non destructive testing, تست غیرمخرب
برای عیب یابی روی سطح قطعات، روش مایعات نافذ توسط اسپری های پی تی PT کاربرد فراوان دارد.
اصول این آزمون عبارت است از نفوذ یک ماده به درون عیوب سطحی در اثر جاذبه موئینگی و مشاهده ترک ها با چشم غیر مسلح پس از انجام عملیات ظهور بر روی مایع نافذ می باشد.
به منظور مشخص شدن کامل ترک ها، مایع نافذ با یک مایع رنگی رنگ آمیزی شده است و یا از ماده فلورسنت استفاده میشود.
اسپری های عرضه شده توسط شرکت NGS در انواع زیر عرضه می شوند:
SKC-S
SKL-SP2
SKD-S2